Podmínky registrace

Před registrací vzdělávacího subjektu do portálu Vzdělání.CZ je potřeba souhlasit s níže uvedenými pravidly kliknutím na volbu, kterou naleznete na konci této stránky. Na základě tohoto vyjádření souhlasu budete moci pokračovat v registraci.

Základními principy portálu Vzdělání.CZ, které musí být vždy zachovány, jsou relevantnost poskytovaných informací a jejich aktuálnost. Z tohoto důvodu je před dokončením procesu registrace zběžně posouzeno, zda informace poskytnuté subjektem v žádosti o registraci odpovídají výše uvedeným podmínkám. V případě, že schválení nemůže být z jakéhokoliv důvodu provedeno, bude o tom subjekt podávající žádost bez zbytečného prodlení informován a bude mu sdělen důvod odmítnutí jeho žádosti.

1. Portál Vzdělání.CZ

1.1 Souhlasíte s tím, že Vámi zadané informace budou zobrazovány v portálu Vzdělání.CZ a budou tak přístupné všem návštěvníkům portálu.

1.2 Souhlasíte s tím, že portál Vzdělání.CZ bude subjektivně i objektivně hodnotit Vaši školu a toto hodnocení zveřejňovat (tzv. relevance Vzdělání.CZ). Provozovatelé portálu se zavazují, že hodnocení bude probíhat v maximální možné míře nestranně. Pokud nebudete s hodnocením spokojeni, máte právo se odvolat k provozovateli portálu, který se zavazuje do 10 dní odůvodnit hodnocení Vašeho subjektu. V případě, že shledá Vaše odvolání opodstatněné, zajistí provozovatel bez zbytečného prodlení opravu hodnocení.

1.3 Souhlasíte s tím, že platnost Vámi zadaných informací je bude uveřejňována na portálu Vzdělání.CZ pouze omezenou dobu. Tuto dobu si můžete zvolit sami v průběhu registračního procesu. Nejdelší platnost záznamu je stanovena na 1 rok. Před ukončením platnosti budete e-mailem informováni o nutnosti Vámi zadané informace zaktualizovat. Pokud tak neučiníte do konce doby platnosti záznamu, dojde k jeho automatickému vyřazení.

1.4 Jste si vědomi, že v průběhu registračního procesu musí být zadávány pouze pravdivé údaje. Provozovatel může vyžadovat zadání kontaktů na osobu, která bude informována o všech novinkách a změnách týkajících se portálu Vzdělání.CZ a konkrétních informací, zadaných subjektem. Provozovatel se zavazuje nepředávat tyto údaje třetím osobám a s případnými osobními údaji nakládat plně v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

1.5 Během registračního procesu máte možnost výběru z několika variant registrací. Přičemž vždy jedna z variant je zdarma. U této varianty nedává provozovatel žádné záruky v objemu a garanci poskytovaných služeb. Vzdělávací subjekt souhlasí s tím, že v bezplatné variantě registrace může být všech zadaných kontaktů využito pro reklamní účely třetích osob, zprostředkovaných provozovatelem portálu. Zejména se jedná o zasílání reklamních nabídek na elektronickou adresu kontaktní osoby vzdělávacího subjektu provozovatelem. Provozovatel se zavazuje, že veškeré takto zaslané informace budou mít přímou souvislost s Vaším oborem činnosti.

1.6 Zavazujete se, že nebudete uměle zvyšovat návštěvnost vašeho záznamu (a tím i složku "Počet zobrazení" relevance) pomocí skriptů, programů, či jakýmkoli jiným způsobem.

1.7 Souhlasíte s tím, že v případech, kdy registrace Vašeho subjektu ohrožuje dobré jméno nebo funkčnost portálu Vzdělání.CZ, může být tato registrace odstraněna i bez předchozího upozornění. Provozovatel se zavazuje k tomuto kroku přistupovat pouze ve vyjímečných případech a každý takový případ dodatečně odůvodnit. Případné finanční závazky budou vyrovnány.

1.8 Všechny informace budou umístěny na portálu tak, aby mohly být shlédnuty běžným uživatelem internetu, bez speciálního softwarového, či hardwarového vybavení.

1.9 Zavazujete se, že budete registrovat svoji vzdělávací instituci maximálně jednou pro každý obor a každý region, ve kterém máte své sídlo nebo pobočku. Pro zpřehlednění zadaných informací zaregistrujete svoji centrálu, tzv. "Nadřazený subjekt", který uvedete u každé Vaší registrace.

1.10 Provozovatel portálu se zavazuje poskytnou Vám možnost aktualizace Vámi zadaných dat. K Vaší autentifikaci může požadovat zadání údajů (zejména hesla), které Vám poskytne, nebo které jste si sami zvolili. Dále se zavazuje na Vaši žádost informace o Vašem subjektu bez zbytečného prodlení odstranit i před vypršením platnosti těchto informací.

2. Závěrečná ustanovení

2.1 Provozovatel portálu Vzdělání.CZ neručí za případné škody, či ztráty způsobené neaktuálními, popř. chybně vyplněnými údaji. Vyžaduje-li to situace, má právo na změnu údajů bez Vašeho souhlasu (např. změna chybně definované kategorie Vaší vzdělávací instituce). Doporučujeme tedy dbát o správnost a přesnost všech zadaných údajů (zvláště kontaktních údajů). Případné změny kontaktních údajů prosím neprodleně aktualizujte.

2.2 Zavazujete se, že nebudete šířit nepravdivé informace o portálu Vzdělání.CZ a na takové jednání upozorníte provozovatele portálu.

2.3 Logo, název, databáze, statistiky, know-how, WWW stránky portálu Vzdělání.CZ jsou vlastnictvím jeho provozovatele, tedy společnosti A-WebSys, spol. s r.o. (IČ: 26910560). Některé informace, které získáte jako registrovaní členové portálu mohou být citlivé a budou považovány za intelektuální vlastnictví provozovatele portálu. Prohlašujete, že nejste konkurentem portálu Vzdělání.CZ (tzn. neprovozujete systém na podobném principu) a že informace, které v systému získáte nepředáte případným konkurentům. Naproti tomu máte právo využít všech statistických údajů o Vašich WWW stránkách jakýmkoli způsobem v tisku, na vašich WWW stránkách a podobně.

2.4 Informace o Vašich WWW stránkách, které poskytnete, či vyplynou z využívání portálu Vzdělání.CZ, včetně statistických údajů o návštěvnosti a pod. mohou být zveřejněny. Příkladem zveřejnění je např. žebříček škol s nejvyšší relevancí atd.

2.5 Provozovatel portálu Vzdělání.CZ, partneři, ani registrované subjekty nemohou být činěni zodpovědnými za jakékoli škody, či ztrátu informací způsobené registrací, nebo užíváním portálu Vzdělání.CZ.

2.6 Provozovatel portálu Vzdělání.CZ si vyhrazuje právo na změnu, či úpravu pravidel. Tu oznámí prostřednictvím e-mailu všem registrovaným subjektům nejméně 14 dní před začátkem platnosti změněných, či nových pravidel.

[ x ]

Přečtěte si